كاربرد اين تابلو در مجموعه های سرچاهی می باشد و عملكرد اين تابلو ، كنترل باز و بسته شدن چاه های نفت و گاز به صورت ايمن می باشد ، زيرا همانطور كه واضح است فشار سيال (گاز يا نفت) در چاه ها ، فشار بالايی بوده و فرايند باز و بسته شدن می بايست توسط فشار نيروی هيدروليک و به صورت كاملا كنترل شده انجام گردد.

در ساخت اين پنل های هيدروليكی سر چاهی می بايست كليه عوامل ايمنی شامل رعايت حداكثر فشار هيدروليک قابل اعمال به شير ايمنی زير سطحی (SSSV) ، شير ايمنی رو سطحی (SSV) ، شير بهربرداری (WV) و… همچنين ايجاد خط فشار جهت سنسورهای فشار (PRESSURE SWITCH)، سنسور آتش و زلزله (FUSIBLE PLUG) و… رعايت گردد.

اين تابلو ها  می توانند در محل هايی كه دارای انرژی برق هستند و نيز در محل هايی كه فاقد برق هستند ،  يا تهيه و اجرای برق رسانی دارای هزينه گزافی می باشد و یا انرژی الكتريسته در اين مكان ها وجود ندارد ، به كار روند . در اصطلاح به اين پنل ها  GAS DRIVEN PANEL گويند.

اين پنل ها همگی با اين توانايی طراحی شده و يا خواهند شد كه در محيط های دارای خاصيت انفجاری ( HAZARDUSE AREA) با وجود كليه ادوات الكتريكی از قبيل الكترو موتور ، شير های برقی (SOLENIOD VALVE) ، ترانسميتر و … بدون ايجاد شعله و يا جرقه كه سبب انفجار می  گردد به صورت كاملا ايمن كار خواهند كرد.

در اين پنل ها فشار هيدروليكی لازم توسط پمپ هيدروليک كه به الكترو موتور متصل می باشد ايجاد می گردد. در پنل هايی كه در مناطق فاقد برق می باشند انرژی لازم توسط گاز و يا هوای ابزار دقيق به پمپ هايی كه با تحريک گاز (GAS/AIR/INSTRUMENT AIR DRIVEN)كار می نمايند ، رسيده و سپس توسط اين پمپ ها فشار هيدروليک ايجاد می گردد.

در پنل های كنترل هيدروليكی سر چاهی ادوات متعددی همانند رگلاتور (جهت ايجاد فشار از يك منبع فشار) ، شير های ايمنی (جهت كنترل فشار) ، شير های كنترلی و عملكردی همانند  NEEDEL/BALVE VALVEو فيلتر ها و…استفاده می گردد.

طراحی اين پنل ها به گونه ای انجام گرفته و يا گرفته خواهد شد كه امكان نمايش همگی فشار های هيدروليكی را ، از طریق نشان دهنده   فشار (PRESSURE GAUGE) و يا نشان دهنده های الكتريكی (ELECTRICAL INDICATOR LAMP) در آن ميسر خواهد بود.

در طراحی مدارات كنترلی اين قابليت وجود دارد كه بتوان سيستم كنترل آن ها را بر اساس رله بيس (RELAE BASE مطابق SPC شركت نفت) و يا PLC BASE طراحی نمود در استفاده از سيستم PLC اين توانايی وجود دارد كه بتوان توسط (HUMAN MACHINE INTERFACE( H.M.Iكليه فرايند های مربوط به كنترل سيستم را مشاهده ، تغيير ، ثبت و يا ارسال به ساير مناطق ديگر نمود.

با توجه به اينكه طراحی پنل ها می بايست مطابق با استاندارد های لازم صورت بگيرد لذا در طراحی اين پنل ها از SPEC شركت نفت مناطق مركزی ايران ، شركت نفت مناطق نفت خيز جنوب ، شركت نفت فلات قاره ،شركت نفت و گاز پارس و…همچنين استاندارد  APIو BS و  ASMEو  NACE و IPS و ASTM و …استفاده گرديده و خواهد شد و كليه الزامات آن ها رعايت گشته و خواهد شد.

در ساخت و طراحی پنل های هيدروليكی سر چاهی با توجه به اينكه اين پنل ها در محيط های خورنده و حاوی سلفور و نيز درصد بالای رطوبت قرار می گيرند ، انتخاب قطعات و متيريال ساخت پنل ها هم بر همين مبنا و عموما از جنس استنلس استيل ۳۰۴/۳۱۶/۳۱۶L انجام می گيرد.