پروژه های انجام شده

References
7
Name: Water treatment system fr
production factory (by Ro) ( Capacity: 60 M3/hr Year:20093
Name:potable water treatment package – Iraq Capacity: 200 M3/hr Year:20091
Name: Water treatment system for beverage and soft water factory  (by R.O) Capacity: 40 m3/hr Year:20086
Name: Potable water treatment package – Iraq  Capacity: 400 M3/hr Year:2008

پروژه ها

تهیه تجهیزات برخی از واحد های یوتیلیتی پتروشیمی خلیج فارس

تهیه تجهیزات برخی از واحد های تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

تهیه تجهیزات برخی از واحد های تصفیه خانه فاضلاب یزد

تهیه تجهیزات برخی از واحد های یوتیلیتی پالایشگاه اصفهان

 

ما را در تلگرام دنبال کنید   https://t.me/Process_Equipment    https://t.me/Process_Equipment

error: Content is protected !!