انواع مواد شیمیایی مورد مصرف در RO

JP CHEM TECH | R.O. Plant chemicals Manufacturers Ahmedabad ...

آنتی اسکالانت (ضدرسوب) جهت مصرف در آب های لب شور (Brackish water)

به دلیل حضور انواع نمک های موجود در آب که سبب رسوب گذاری بر روی سطح ممبرین میشود استفاده از آنتی اسکالانت در فرایند اسمز معکوس امری ضروری است. مواد پایه ای درآنتی اسکالانت ها ترکیبات فسفونات ها, پلی آکریلات ها و سدیم هگزا متا فسفات ها می  باشد. استفاده ازآنتی اسکالانت ها به عنوان یک ماده شیمیایی کارامد در فرایند اسمز معکوس وکاهش شدید پتانسیل رسوب گذاری یون ها می گردد.

شرکت پرسا شیمی اکسیر مطلوب ترین و کارشناسانه ترین آنتی اسکالانت را با توجه به غلظت یونهای موجود در آب خوراک RO به صنایع مربوطه ارايه میدهد.

آنتی اسکالانت PORSA-100 یکی از محصولات شیمیایی ارائه شده در صنعت شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس می باشد.

RO Antiscalant - Manufacturers & Suppliers in India

ویژگی های آنتی اسکالانت PORSA-100

کنترل کننده ی قوی و عالی برای رسوبات کلسیم کربنات, کلسیم سولفات, باریم سولفات, استرانسیم سولفات…

سازگاری باالا با تمامی ممبرین ها

کاربرد کارامد در رنج وسیعی از pH

-آنتی اسکالانت (ضدرسوب) جهت مصرف در آبهای شور مانند آب دریا(Salin water)

به دلیل بالا بودن غلظت نمک های موجود در آب دریا که خود باعث افزایش میزان TDS   میشود , شرکت پرسا شیمی اکسیر آنتی اسکالانت مخصوص به آب دریا را عرضه می نماید.

 

ویژگی های آنتی اسکالانت آب دریا

کنترل کننده قوی وعالی برای رسوبات کربناتی و سولفاتی

سازگار با اکثر ممبرین ها

خاصیت پخش کنندگی بالا

کنترل کننده ی میزان یون بر(BORON) در آب دریا

اثربخشی بالا در خصوص خاصیت ضد باکتری

RO Chemicals Manufacturer in India (Call: 8956318060) | U.S. Steriles

مواد ضد باکتری (گندزدا)

ایزوتیازولین ، گلوتال آلدهید , نمکهای چهارتایی آمونیومی , گاز کلر , هیپوکلریت کلسیم , هیپو کلریت سدیم , ازون, سولفات مس و…

ایزوتیازولین ، گلوتال آلدهید , نمکهای چهارتایی آمونیومی یک مایع غلیظ ومخلوط چندین نوع آنتی باکتریال قوی می باشد که برای طیف گسترده ای از باکتری های هوازی, بی هوازی , جلبک و قارچ ها در سیستم های صنعتی کاربرد دارد. این مواد خاصیت گندزدایی بالا و در عین حال غیر اکسنده در صنعت می باشد.

 

مواد کلرزدا

کلر به دلیل خاصیت اکسید کنندگی در سیستم های اسمز معکوس باید حذف شوند , بنابراین جهت حذف کلر از ترکیبات SMBS  و Activated carbon  استفاده میشوند.

Manufacturer of Industrial Acids, Chemicals

مواد شسشتشو دهنده (cleaner)

NLR_303 موادشستشودهنده ممبرین

یک ماده ی شیمیایی فرموله شده جهت شستشوی و خیساندن ممبرین های اسمز معکوس می باشد.

از دست رفتن کارایی ممبرین ها به علت رسوب به وسیله مواد ریزکلوئیدی در بسیاری از سیستم های UF،NF، RO رایج می باشد

این رسوبات تشکیل یافته می تواند به کاهش جریان پرمیت منجر شود و همچنین منجر به افزایش اختلاف فشار در ورودی و خروجی ممبرین ها می گردد ونیز باعث افزایش TDS آب پرمیت میشود.

شستشو دهنده های مایع NLR_303 جهت حذف و شستشوی مواد کلوئیدی و محلول گوناگونی نظیر گل و لای و ترکیبات شیمیایی محلول سنتز شده است و همچنین ذرات ارگانیکی و لکه ها و دیگر مواد هیدروفوبیک را به حالت پخش  مطلق در می آورد.

این شوینده ممبرین ها را به طور وسیع شستشو می دهد که این امر سبب طول عمربیشتر و کارایی مفیدتر سیستم RO می گردد.

 

روش مصرف:

NLR_303 یک مایع تغلیظ شده می باشدکه باید با آب ترکیب شود و همچنین جهت شستشو اعمال گردد.

مقداردوز استاندارد مصرفی تهیه محلول 2% می باشد. برای تهیه این محلول 2 لیتر ازNLR_303 را در 98 لیتر آب مخلوط نمایید.

میزان pH محلول NLR_303 به طور تقریبی بین 9  الی 5/9 می باشد.

در ابتدا سیستم ممبرین را توسط آب دیونایز(DI ) به مدت 10 دقیقه آبکشی نمایید.

سپس محلول 2 % NLR_303راطبق توضیح فوق آماده نمایید. در این مرحله بهتر است اگر از آب گرم استفاده شود(40 ).

عمل سیرکوله شدن سیستمROرا توسط محلول NLR_303 به مدت 45-30 دقیقه انجام دهید و مقدار PH به طور دوره ای در طول سیرکولاسیون چک شود. اگر مقدار PH از مقدار اولیه کاهش پیدا کرد مقداری از محلول ساخته شده NLR_303 را به چرخه محلول اضافه کنید.

بعد از  این مراحل سیستم RO را مجددا توسط آب دیونایز (DI) آب کشی نمایید.

اگر سیستم RO خیلی گرفته و رسوبی شده باشد بهتر است محلول 3 % از NLR_303 ساخته شود و عمل شستشو دوبار انجام گیرد.

 

بسته بندی Packaging

NLR_303 به صورت مایع در ظرف های پلاستیکی با حجم230 و 30  کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

 

موارد احتیاط

NLR_303 یک ترکیب شستشو دهنده قلیایی می باشد که نباید با ترکیبات اسیدی ترکیب شود

در هنگام استفاده از دستکش لاستیکی و عینک استفاده شود.

 

NLR_404مواد شستشو دهنده ی اسیدی ممبرین ها

یک مواد شیمیایی فرموله شده جهت شستشوی اسیدی اسمز معکوس می باشد.

از دست رفتن کارایی ممبرین ها به علت رسوب به وسیله ی مواد ریز کلوئیدی در بسیاری از سیستم های uf، Nf، ROرایج است.

این رسوبات تشکیل یافته می تواندباعث کاهش جریان آب پرمیت شود و همچنین منجر به افزایش اختلاف فشار ورودی  و خروجی ممبرین  و افزایش TDS خروجی گردد.

شستشو دهنده NLR_404 جهت شستشو و حذف نمک های فلزی ، هیدروکسید فلزی و همچنین  رنگ ها ی معدنی سنتز شده است.

این ترکیب شیمیایی باعث افزایش  طول عمر ممبرین های RO و همچنین افزایش راندمان و کارایی آن می شود.

 

روش  مصرف:

NLR_404 یک مایع شستشو دهنده ی اسیدی غلیظ می باشد که باید با آب جهت محلول سازی ترکیب شود.

مقدار دوز استاندارد مصرفی تهیه محلول 2% می باشد . برای تهیه مقدار 2 لیتر از محلول  را در 98 لیتر آب مخلوط کنید.

میزان pH  محلول NLR_404 با غلظت ساخته شده 2% به میزان 3-5/2می باشد.

در ابتدا سیستم ممبرین را توسط آب دیونایز(DI) به مدت10 دقیقه آبکشی نمایید.

سپس محلول2% را طبق استاندارد بالا در آب با دمای  45  تهیه نمایید.

عمل سیرکوله شدن سیستم RO را توسط محلول شستشودهنده ساخته شده به مدت 45- 30 دقیقه انجام داده و به طور دوره ای میزان pH چک شود.

اگر میزان pH از رنج  مورد نظر خارج شد باید توسط NaOHجهت افزایش pH و اسید سولفوریک جهت کاهش pH استفاده می گردد.

بهترین راندمان و کارایی محلول شستشو در 2<pH<3 می باشد.

پس از مراحل فوق سیستم Ro را مجدداً توسط آب دیونایز آبکشی نمایید.

بسته بندی packaging

NLR_303 به صورت مایع در ظرف های پلاستیکی با حجم230 و 30  کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

NLR_404یک شستشو دهنده اسیدی می باشد که نباید با ترکیبات قلیایی وNLR_303 ترکیب و مخلوط شود.چون حالت خنثی ایجاد شده و کارایی خودشان را از دست می دهند.

 

NLR_505 مواد شستشو دهنده ی قلیایی ممبرین ها

 یک مواد شیمیای فرموله شده جهت شستشوی قلیایی اسمز معکوس می باشد.

از دست رفتن کارایی ممبرین ها به علت جرم گرفتگی ترکیبات ارگانیکی و ترکیبات بیولوژیکی در بسیاری از فرایندهای Uf،Nf، Roرایج می باشد. این جرم گرفتگی می توانند باعث کاهش جریان آب پرمیت  و افزایش اختلاف فشار ورودی و خروجی ممبرین ها گردد.

NLR_505 به صورت مایع جهت از بین بردن و شستن ترکیبات بیولوژیکی ارگانیکی ،روغن،گریس، و هر گل و لای دیگر طراحی شده است

شستشو توسط این شوینده باعث افزایش عمر غشا و کارایی بهترآن می شود.

 

روش  مصرف:

NLR_505 یک مایع غلیظ شده قلیایی می باشد که می تواند با آب جهت محلول سازی ترکیب گردد. جهت شستشوی استاندارد میزان محلول سازی 2% انجام می گیرد.جهت ساخت 2 لیتر از محلول را در 98 لیتر آب مخلوط نمایید.میزان pH محلول در حدود 11 تا5/11 می باشد.

در ابتدا سیستم ممبرین را توسط آب دیونایز(DI) به مدت 10 دقیقه آبکشی نمایید.

سپس محلول 2% را طبق استاندارد بالا در آب با دمای 45  تهیه نمایید.

عمل سیرکوله شدن سیستمRO را توسط محلول ساخته شده به مدت 45-30دقیقه انجام دهید.میزان pH  را در طول عمل شستشو ،کنترل و چک کنید.

در صورت خروج  pH از بازه 5/11-11 می توان توسط NaOH جهت افزایش و سولفوریک اسید جهت کاهش pHاستفاده کرد.

بهترین بازه ی  pH برای افزایش کارایی محلول 5/11-11می باشد.

پس از مراحل فوق سیستم ROرا مجدداٌ توسط آب دیونیاز آبکشی نمایید

 

بسته بندی packaging

NLR_505 به صورت مایع در ظرف های 5 یا 55 لیتری حمل می شود.

موارد احتیاط:

NLR_505 یک مایع شستشو دهنده قلیایی می باشد که نباید با ترکیبات اسیدی و همچنین NLR404 مخلوط گردد.

در صورت مخلوط شدن با اسید امکان خنثی سازی و تشکیل رسوب دارد.

این ترکیب نباید با محلول های کلرین ترکیب شود.(به دلیل ایجاد گاز سمی).

در هنگام استفاده از دستکش لاستیکی و عینک استفاده شود.

error: Content is protected !!